انجام خدمات باغبانی

 

1-اجراآبیاری تحت فشارفطره ای

2-ساخت وطراحی باغچه منازل وآپارتمان

3-فرم دهی وهرسکاری گل ودرخت

4-کود پاشی وسمپاشی آفات

5-فروش نهال ودرخت

6-فروش گل های آپارتمانی

7-خدمات محوطه سازی وچمن کاری