انجام خدمات باغبانی

 

۱-اجراآبیاری تحت فشارفطره ای

۲-ساخت وطراحی باغچه منازل وآپارتمان

۳-فرم دهی وهرسکاری گل ودرخت

۴-کود پاشی وسمپاشی آفات

۵-فروش نهال ودرخت

۶-فروش گل های آپارتمانی

۷-خدمات محوطه سازی وچمن کاری