نرخ ساعتی شفاف برای تمام خدمات. بدون هزینه های پنهان
از ۱ ساعت تا  ۴ ساعت ۴۰۰۰۰هزارتومان + ۹% مالیات وعوارض = ۴۳۶۰۰ هزارتومان (نیم وقت)

از ۴ ساعت تا ۸ ساعت ۸۰۰۰۰ هزارتومان +۹% مالیات وعوارض = ۸۷۲۰۰  هزارتومان (تمام وقت)

 بعداز ۸ ساعت ساعتی ۱۰۰۰۰ هزارتومان + ۹% مالیات وعوارض = ۱۱۰۰۰ هزارتومان (اضافه کاری)

* شامل مالیات بر ارزش افزوده

قیمت شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است که در آن کسب و کار های نظافتی در سازمان امور مالیاتی ثبت شده اند.

قیمت بدون مالیات برای کسب و کارهایست که در سازمان امور مالیاتی ثبت نشده اند.