نظافت شرکت ها،نظافت دفتر کار

 

شرکت خدماتی پبام رخشان کرج نظافت محل کار و نظافت شرکت ها را با اهداف زیر دنبال می کند.
الف : برای رسیدن به کارایی مناسب نظافت محل کار ، نظافت شرکتها ،نظافت دفتر وتمام محیط های بسیا ر هائز اهمیت است .
ب : نظافت محل کار،نظافت شرکت و…تمیز و مرتب: کمیت کارو بهره وری را افزایش می دهد .
پ : تمیزی و نظافت روحیه کارکنان را ارتقاء می دهد.
ج : نظافت محل کار وشرکت نظر مشتری را جلب کرده ودید مثبتی نسبت به شما خواهند داشت.