قابل توجه اون دسته ازشرکت های خدماتی نظافتی که خودشون میدونن منظور من کدام شرکت هاست بلندنیستید مجبورید مگه شرکت ثبت کنید کارباندانم کاریتون به گندبکشید.

طرف خودش نظافتچی اومده یه شرکت ثبت کرده فکرکرده ثبت شرکت شده مجوز اومده یه جااجاره کرده چهارتاصندلی گذاشته شده شرکت جالب اینجاست که خودشم باکارگرش میره نظافت توهمون بدرد نظافت میخوری نه شرکت برونظافت کن آبروچهارتاشرکت های دیگه نبر

درصدشرکت هیچ ربطی به کارگر نداره کارگران خدمات نظافتی حقوق خودشون میگیرن شرکتم کارمزدخودشوازمشتری دریافت میکنه نه ازکارگر
این جمله بی معنی(درصد) که تو دهان کارگر خدماتی جماعت انداختید که کارگر فکرمیکنه شرکت های خدماتی کارمیدهند به کارگر ودرصدکم میکنن
کاربلدنیستیدبازارکاربه گندنکشید کارهم خراب نکنین اول راه چارکاریادبگیرید بعداشرکت بزنید کارگر پول خودشومیگیره شرکتم پول خودشو درصدشرکت هیچ ربطی به کارگر نداره که شمابابی تجربه گی کارخراب کردید هرکارگری که به شرکت های خدماتی برای کارمراجعه میکنه اولین سوالی که میکنه این که آقاشما چنددرصدازکارگر کم میکنید مگه قیمت کارکارگر تعیین میکنه یا کارفنی که کارگر بخوادبه شرکت درصدی کارکنه کارگر خدماتی یک کارگر ساده روزمزدبیشترنیست کارگر روزمزدهرچقدرکه حقوق هست همون دریافت میکنه کارمزد شرکت مشتری پرداخت میکنه نه کارگر شاید قبضی که شرکت دست کارگرمیده چهارصدپنجاه هزارتومان باشه ازاین چهارصدپنجاه هزارتومان پنجاه هزارتومان مال کارگر چهارصدهزارتومان مال شرکت …هرکی ازراه رسیده هیچی نمیدون چهارتاصندلی گذاشته شده شرکت فقط یادگرفتن هرکاری به گندبکشن . خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج

کاری که بخوبی آغاز نگردد پایان خوبی نخواهد داشت